Finansowanie

Krok po kroku
jak marzenia się spełniają?


Jesteś
zdecydowany

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na konkretne mieszkanie, po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę rezerwacyjną, zgodnie z którą Rezerwujący wyraża chęć zakupu danego mieszkania, a Inwestor (deweloper) zobowiązuje się nie oferować danego mieszkania na czas trwania umowy.

Rezerwujący wpłaca opłatę rezerwacyjną w wysokości 5 000zł w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli ostateczna decyzja odnośnie zakupu jest pozytywna zawieramy umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego określaną mianem Umowy Deweloperskiej zgodnie z Ustawą Deweloperską.

Opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet ceny przedmiotu umowy.

Kiedy
rezygnujesz

Jeżeli zrezygnują Państwo z zawarcia Umowy Deweloperskiej, a rezygnacja nie jest potwierdzona odmową kredytu w 3 Bankach Inwestor zatrzymuje opłatę rezerwacyjną.

Jeżeli nie dojdzie do podpisanie umowy z winy Inwestora, opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona Rezerwującemu.